Ubezpieczenia majątkowe

YON Doradcy Finansowi

Ubezpieczenia majątkowe dla firm obejmujące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia, wyposażenie, które służą do prowadzenia działalności gospodarczej, a także środki obrotowe, nakłady adaptacyjne, mienie osób trzecich, rzeczy prywatne pracowników i gotówkę. Zakres ubezpieczenia przewidujący w opcji podstawowej ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rozboju, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk czy odpowiedzialności cywilnej, może zostać rozszerzony o szereg klauzul dodatkowych.

Ubezpieczenie mienia od wandalizmu, stłuczenia czy przepięcia, to tylko kilka opcji, o które może zostać rozszerzona polisa ubezpieczeniowa.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od  wszystkich ryzyk - Stacjonarny sprzęt elektroniczny, przenośny, dane i zewnętrzne nośniki danych oraz koszty ich odtworzenia mogą zostać objęte ochroną od szkód spowodowanych przez szereg zdarzeń losowych. Pożar, zalanie, kradzież z włamaniem, przepięcie, upuszczenie sprzętu, błąd w obsłudze to tylko kilka zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. Przenośny sprzęt elektroniczny obejmowany jest ochroną również poza miejscem ubezpieczenia.

OC - Ochrona przedsiębiorcy przed negatywnymi skutkami finansowymi roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie, na skutek szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Opcja podstawowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej (wraz z odpowiedzialnością cywilną najemcy) może zostać rozszerzona o klauzule dodatkowe takie jak m. in. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt, za szkody w środowisku, czy odpowiedzialności kontraktowej.

OC pracodawcy - Zakres ochrony: odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody doznane przez jego pracowników, będące następstwem wypadków przy pracy.

OC za produkt - Zakres ochrony: odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wprowadzeniem do sprzedaży produktu wadliwego.

OC podwykonawców - Zakres ochrony: odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody wyrządzone przez jego podwykonawców, w związku z wykonywaniem powierzonych im prac, usług lub innych czynności.

OC wzajemne - Zakres ochrony: odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody wyrządzone osobom objętym ochroną na podstawie jednej polisy np. innemu przedsiębiorcy prowadzącemu wspólnie działalność gospodarczą.

OC za szkody w przedmiotach ruchomych znajdujących się w pieczy lub pod kontrolą - Zakres ochrony: odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody wyrządzone w mieniu nie będącym jego własnością, które przyjął w posiadanie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą np. w celu dalszej sprzedaży lub naprawy.

OC za szkody w środowisku - Zakres ochrony: odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody w środowisku wyrządzone w związku z prowadzoną działalność gospodarczą.

OC za szkody wyrządzone w związku z wadliwym wykonaniem prac lub usług - Zakres ochrony: odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania prac lub usług. 

Kontakt

YON Doradcy Finansowi
ul. Werynyhory 16
02-272 Warszawa

pon. - pt.
09:00 - 18:00