Ubezpieczenia działalności

YON Doradcy Finansowi

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) chroni przed negatywnymi skutkami finansowymi roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie, na skutek szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 


Opcja podstawowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej (wraz z odpowiedzialnością cywilną najemcy), może zostać rozszerzona o klauzule dodatkowe, takie jak m. in. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt, za szkody w środowisku, czy odpowiedzialności kontraktowej.

OC pracodawcy. Zakres ochrony: odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody doznane przez jego pracowników, będące następstwem wypadków przy pracy.

OC za produkt. Zakres ochrony: odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody wyrządzone osobom trzecim, w związku z wprowadzeniem do sprzedaży produktu wadliwego.

OC podwykonawców. Zakres ochrony: odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody wyrządzone przez jego podwykonawców, w związku z wykonywaniem powierzonych im prac, usług lub innych czynności.

OC wzajemne. Zakres ochrony: odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody wyrządzone osobom objętym ochroną na podstawie jednej polisy. Np. innemu przedsiębiorcy prowadzącemu wspólnie działalność gospodarczą.

OC za szkody w przedmiotach ruchomych znajdujących się w pieczy lub pod kontrolą. Zakres ochrony: odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody wyrządzone w mieniu nie będącym jego własnością, które przyjął w posiadanie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Np. w celu dalszej sprzedaży lub naprawy.

OC za szkody w środowisku. Zakres ochrony: odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody w środowisku wyrządzone w związku z prowadzoną działalność gospodarczą.

OC za szkody wyrządzone w związku z wadliwym wykonaniem prac lub usług. Zakres ochrony: odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania prac lub usług. 

Kontakt

YON Doradcy Finansowi
ul. Werynyhory 16
02-272 Warszawa

pon. - pt.
09:00 - 18:00