Leasing

YON Doradcy Finansowi

Leasing to łatwy i szybki sposób na pozyskanie środków finansowych. Współpracujemy z 15 firmami leasingowymi obecnymi na polskim rynku. Ofertujemy leasing operacyjny i finansowy na: 
samochody, motocykle, transport ciężki, maszyny budowlane, maszyny i urządzenia również rolnicze a także na sprzęt IT i oprogramowanie.

Co to dokładnie jest leasing i jakie są rodzaje leasingu?
 
Leasing jest bezpiecznym narzędziem - zarówno finansowania inwestycji i dostępu do środków trwałych, jak i optymalizacji podatkowej. Znacznie bardziej bezpiecznym niż przed laty: między 2000 a 2001 rokiem wprowadzono do kodeksu cywilnego oraz do ustaw podatkowych nowe przepisy. Kształtują one prawa i obowiązki stron umowy jak również dotyczą sposobu traktowania leasingu po stronie Finansującego (spółki leasingowej) oraz Korzystającego (Klienta). Przepisy dotyczące leasingu są na tyle precyzyjne, iż strony umowy leasingu mogą czuć się bezpiecznie w zakresie ich podatkowego traktowania, a w praktyce organy podatkowe już nie kwestionują intencji stron umowy.
 
Jest kilka rodzajów leasingu - nasz doradca pomoże wybrać najlepsze rozwiązanie dla Ciebie
 
Leasing operacyjny

Leasing operacyjny jest to rodzaj leasingu, w którym amortyzacja przedmiotu leasingu dokonywana jest w księgach Finansującego; wszystkie płatności leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu dla Korzystającego, a podatek VAT płacony jest razem z każdą ratą leasingową. 

Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym umowa leasingu operacyjnego powinna być zawarta: 

 • na co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, (dla pojazdów jest to 60 miesięcy),
 • na co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości.

Po zakończeniu podstawowego okresu umowy, Finansujący ma prawo do: 

 • przeniesienia własności przedmiotu umowy leasingu na Korzystającego po cenie znacznie odbiegającej od ceny rynkowej (hipotetyczna wartość netto),
 • oddania przedmiotu leasingu do dalszego używania byłemu Korzystającemu.

 
 
Podstawowe korzyści:

 • poprawienie płynności finansowej ,
 • finansowanie do 100% środka trwałego,
 • niższy koszt kapitału (przy uwzględnieniu korzyści podatkowych),
 • płatności leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu zmniejszając podstawę opodatkowania,
 • płatności leasingowe dopasowane do założeń budżetowych Korzystającego,
 • możliwość kontroli środków trwałych przez Korzystającego poprzez przedłużenie umowy lub podpisanie nowej.

 
 
Leasing finansowy

Leasing finansowy zapewnia swobodę w ustalaniu czasu trwania umowy oraz wartości końcowej przedmiotu leasingu. Przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku Korzystającego. Kosztem uzyskania przychodu są odpisy amortyzacyjne oraz odsetki od rat kapitałowych.

Podstawowe korzyści:
 

 • podatkowe - amortyzacja oraz odsetki (stanowią koszt uzyskania przychodu),
 • Korzystający staje się właścicielem środka trwałego po cenie zakupu, ustalonej przy zawieraniu umowy leasingu i obowiązującej na koniec okresu leasingu,
 • źródło finansowania średnio- i długoterminowych inwestycji,
 • finansowanie do 100% środka trwałego,
 • poprawa płynności finansowej,
 • raty leasingowe dopasowane do wymagań budżetowych Klienta.

 
Leasing zwrotny
 
Leasing zwrotny stanowi szczególny rodzaj leasingu zarówno operacyjnego jak i finansowego. To podstawowy instrument optymalizacji zarządzania posiadanym majątkiem: uwalnia środki zamrożone w aktywach trwałych, zmienia strukturę (obniżając koszty) finansowania długu. Przedsiębiorstwo – posiadacz sprzętu - sprzedaje go firmie leasingowej, uzyskując w ten sposób środki obrotowe na inne cele, a następnie ten sam sprzęt bierze w leasing, dzięki czemu może go dalej używać i czerpać z niego pożytki. W wyniku takiej operacji, nie ma konieczności transportu sprzętu od dostawcy do Klienta, gdyż cały czas pozostaje on u Klienta - Korzystającego.

Podstawowe korzyści:

 • uwolnienie kapitału,
 • możliwość zmniejszenia wysokości zobowiązań podatkowych,
 • możliwość przeniesienia przewidywanych strat na przyszłe okresy, podatkowe,
 • wzrost wskaźników tzn. zwrot na aktywach (ROA) oraz zwrot na kapitale (ROE),
 • dodatkowe źródło finansowania o pomniejszonym koszcie, dzięki korzyściom podatkowym.

 
Najem długoterminowy (leasing operacyjny zgodnie z przepisami księgowo - rachunkowymi)

Najem długoterminowy jest usługą przeznaczoną do finansowania nieruchomości. Umowa zawierana jest na okres 10 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne lata. Dla Klienta finansowanie w tej formie ma charakter pozabilansowy, a raty czynszowe związane z obsługą umowy stanowią koszt uzyskania przychodu. 
Każda transakcja jest strukturyzowana w sposób indywidualny, odpowiadający w największym stopniu oczekiwaniom Klienta.
 
Jeśli chcesz przez określony czas korzystać z danego dobra i w zamian za to płacić ustalone opłaty miesięczne, ten leasing jest rozwiązaniem dla Ciebie.
 
Pomożemy Ci w wyborze rodzaju leasingu, najkorzystniejszej oferty leasingowej, skompletowaniu dokumentów i przeprowadzeniu przez cały proces uzyskania leasingu.

Kontakt

YON Doradcy Finansowi
ul. Werynyhory 16
02-272 Warszawa

pon. - pt.
09:00 - 18:00