Gwarancje ubezpieczeniowe

YON Doradcy Finansowi

Gwarancja ubezpieczeniowa jest jedną z czynności ubezpieczeniowych. Stanowi pisemne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń do wypłaty - na rzecz beneficjenta gwarancji - określonej sumy pieniężnej, na wypadek wystąpienia zdarzenia losowego, określonego w umowie gwarancyjnej.

 

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych:

W praktyce obrotu gwarancja ubezpieczeniowa ma szerokie zastosowanie, aczkolwiek przepisy prawa wzmiankują o niej tylko w kilku sytuacjach.
W szczególności wyróżnić można następujące rodzaje gwarancji:

• gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium
• gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu
• 
gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lub usterek
• 
gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczkiGwarancja ubezpieczeniowa a umowa ubezpieczenia

• zawieranie umów gwarancji ubezpieczeniowych i umów ubezpieczenia należy do jednej kategorii czynności ubezpieczeniowych, jednakże są to odmienne pojęcia i zamienne ich używanie jest błędem
• przy gwarancji ubezpieczeniowej, zakład ubezpieczeń nie wyrównuje szkody, lecz jedynie wypełnia zobowiązanie polegające na wypłacie konkretnej sumy pieniężnej (sumy gwarancyjnej)
• 
w przypadku gwarancji ubezpieczeniowej, w odróżnieniu od umowy ubezpieczenia, zobowiązanie gwaranta przyjmuje zwykle postać zobowiązania nieodwołalnego i bezwarunkowego, co oznacza, że wypłata odszkodowania nie jest zależna od braku uchybień dłużnika wobec gwaranta czy beneficjenta wobec dłużnika

Kontakt

YON Doradcy Finansowi
ul. Werynyhory 16
02-272 Warszawa

pon. - pt.
09:00 - 18:00